Naše Měcholupy

Naše sdružení, naše názory

Převrat na místní radnici

Ve středu 21. června se konalo již 32. zasedání zastupitelstva, na kterém došlo k zásadní změně ve vedení obce. A účastníci jednání se také dočkali zajímavých informací.

Připomeňme jen stručně úvodem, že v současném zastupitelstvu má 4 hlasy OSD, 4 hlasy Naše Měcholupy a 1 hlas HPP (Hnutí pro Prahu). Po volbách v roce 2014 se nejprve ustanovila koalice mezi ODS a HPP, která trvala asi rok, a starostou byl ing. Hagel. Počátkem roku 2016 se vztahy mezi ODS a HPP zhoršily a asi půl roku vedla obec ODS s tichou podporou Našich Měcholup. Koaliční smlouva mezi HPP a ODS ale nebyla zrušena. Nepřehledný stav a nejasné vztahy mezi stranami však komplikovaly situaci a přípravu důležitých projektů. A tak se před rokem zrodila koalice mezi HPP a Našimi Měcholupy a starostou se stal ing. Otakar Vich a místostarostkou ing. Zdeňka Přibylová za HPP. Koalice fungovala bez vážnějších rozmíšek a v naprosté většině případů se našla shoda i s opoziční ODS.

Minulý týden však přineslo HPP na schůzku Našich Měcholup návrh na vypovězení koaliční smlouvy, neboť Zdeňka Přibylová se chce vzdát funkce místostarostky a nastupující zastupitel pan Ježil nechce s Našimi Měcholupy spolupracovat. Rozběhla se všemožná jednání, jejichž výsledkem bylo ukončení koaliční smlouvy mezi HPP a Našimi Měcholupy a zřejmě nějaká dohoda o další spolupráci mezi ODS a HPP, o jejímž obsahu nám není nic známo.

Taková panovala situace před dnešním jednáním. Hned na jeho začátku zaznělo oznámení, že ing. Zdeňka Přibylová rezignuje na post místostarostky a zastupitelky a že zastupitelem za HPP se namísto ní stává Luboš Ježil. Přítomní to vzali na vědomí, načež Zdeňka Přibylová poněkud v rozpacích tiše opustila sál, aniž jí někdo podal ruku, aniž jí někdo poděkoval !! Bylo to nehorázné faux-pas všech devíti zastupitelů napříč politickými stranami. Ač se možná v některých záležitostech neshodujeme, udělala Zdeňka Přibylová spoustu práce a za to si dík určitě zaslouží. Kromě toho je přece slušné a zdvořilé se přátelsky rozloučit, ne? Takže my, tady, alespoň dodatečně: Děkujeme ing. Zdeňce Přibylové za práci, kterou jako zastupitelka udělala pro Dolní Měcholupy.

Starosta Otakar Vich si byl vědom nového rozložení sil a nechal hned následně hlasovat o své osobě, načež byl podle očekávání odvolán těsnou většinou ODS a HPP. Poté předal řízení schůze podle pravidel nejstaršímu zastupiteli a následovala asi desetiminutová přestávka pro poradu nové koalice. Když se vrátili, prosadili opět těsnou většinou za starostu Mgr. Jiřího Jindřicha (ODS) a za místostarostu pana Luboše Ježila (HPP).

Poté pokračovala celkem běžná schůze zastupitelstva, kde se jednotlivé návrhy týkající se rozvoje obce schvalovaly jednomyslně. Zajímavější snad byla jen diskuse kolem čistoty a pořádku v obci, do které se dychtivě zapojili i přítomní občané. A tak se rokovalo dokonce i o tom, zda bývalý starosta ing. Hagel osobně kontroloval práci úklidové firmy Mikapa. Každopádně vyplynulo, že s čistotou a pořádkem v obci, stejně jako s péčí o zeleň a kvalitou sekání trávy občané nejsou spokojeni. Ani místní pomníček není dobře opatrován. A vedení obce slíbilo nápravu.

Později došlo také na několik zajímavých bodů vztahujících se k vedení obce: Tak především nová koalice ODS a HPP prosadila své zástupce do vedení všech výborů a komisí obce. Je třeba říct, že místa ve vedení nabídli i zástupcům Našich Měcholup. Bylo ale těžké okamžitě na takové náhlé návrhy vstřícně reagovat, když neproběhla žádná předchozí jednání o tom, jak by budoucí spolupráce měla probíhat. Výsledkem je stav, kdy všechny orgány obce včetně Kontrolního výboru (!!) vedou zástupci koalice ODS a HPP.

Vedoucím finančního výboru tedy bude pan Voříšek, vedoucím kontrolního výboru paní Sobková a funkce vedoucího kulturní komise je dnešním dnem neobsazená. Problematická je především pozice nového starosty pana Jiřího Jindřicha ve funkci vedoucího Výboru pro územní rozvoj. To se nelíbilo také některým přítomným občanům, kteří panu Jindřichovi vyčítali především bývalou spolupráci s firmou Attl a zejména někdejší rozhodnutí ve prospěch této firmy, učiněná z pozice vedoucího stavební komise. Komplikovaná diskuse se rozvinula zejména kolem skutečnosti, že Mgr. Jindřich jako architekt kdysi na zakázku připravil pro společnost Attl plány, které navrhovaly použití pozemků, které firmě nepatřily.

Občané se pak Mgr. Jindřicha důrazně doptávali, jak chce za dané situace vyřešit problémy s firmou Attl. V obci se totiž v uplynulých dvou letech postupně rozhořel ostrý spor mezi touto firmou a obyvateli posledních domů v ulici Ke Slatinám. Firma před několika lety získala velkou zakázku a tak začala vyrábět i v noci a ve sváteční dny. Podle obyvatel tam dnes probíhá téměř nepřetržitý provoz. Hluk, otřesy a manipulační doprava pochopitelně občanům vadí (a ti se v hojném počtu dostavili na dnešní zastupitelstvo). Již dříve se také ukázalo, že firma vyrábí v nezkolaudované hale, skladuje v nezkolaudované hale a rozsah výroby neodpovídá povolenému použití území podle územnímu plánu. Následovaly žaloby a různá úřední rozhodnutí včetně příkazu k odstranění stavby, následné odvolání firmy a tak dále. Situaci komplikuje fakt, že stavební úřad sídlí na Praze 15 a jeho rozhodnutí jsou mimo působnost místního úřadu.

Občané proto na dnešní schůzi všemi výše uvedenými skutečnostmi argumentovali a žádali zastupitele o řešení. Přitom vyšlo najevo, že Naše Měcholupy před několika měsíci skutečně navrhovaly vypracování právního posudku, aby obec vůbec věděla, jak může občanům pomoci. Jak jsme se dnes ale dověděli, tuto snahu v rámci koalice blokovalo HPP. Vznikla tedy velká diskuse a dotaz na pana Ježila, jakožto zástupce HPP, zda HPP zastupuje občany nebo firmu Attl? Odpověď pana Ježila byla zpočátku vyhýbavá (prý je neutrální a nestraní nikomu), později ale překvapivá – HPP prý bylo vytvořeno v Dolních Měcholupech politickou stranou ODS, aby občané, kteří nechtějí volit ODS, měli alternativu a nemuseli volit Naše Měcholupy! Následovala vášnivá debata, v rámci které nakonec občané předali zastupitelům různé dokumenty ke sporu s firmou Attl.

Poté nový starosta diskusi ukončil a informoval zastupitele i občany o svých záměrech ve výkonu funkce. Do konce srpna bude pracovat jako neuvolněný starosta, od prvního září jako uvolněný starosta. Plat neuvolněného starosty činí asi 29 tisíc, plat uvolněného starosty asi 51 tisíc. Jako motto pro výkon své práce uvedl nový starosta latinský citát z meče v erbu obce. Pro svou délku je i český překlad těžko zapamatovatelný, ale vybízí ke svornosti. A s tím vřele souhlasíme.

Zástupce starosty pan Ježil bude coby neuvolněný pobírat plat asi 26tisíc. Jakožto nový zastupitel seznámil krátce přítomné se svými cíli a záměry, které se shodují s cíli a záměry ostatních zastupitelů. Sympaticky zapůsobilo, že odmítl předsednictví ve Výboru pro územní rozvoj, neboť „to není jeho obor“. A také jeho slova: „Doufám, že se obci vyplatím“. Protože se, jak známo, zastupitelé Našich Měcholup hned po posledních volbách vzdali náhrad za svoji funkci, vyzvali dnes zastupitele ostatních stran, aby následovali jejich příkladu. Ti přislíbili, že to zváží.

Poslední dotaz položil nové koalici položil pan Kučera. A byl starostou ujištěn o tom, že priority obce se nemění a že zastupitelé nadále usilují o dosažení cílů, se kterými jsme občany Dolních Měcholup již dříve seznámili.

Občané si pak úplně  na závěr vymohli podepisování prezenční listiny přítomných občanů. Bude sloužit jako doklad o tom, že se občané aktivně zajímají o veřejné záležitosti. Zasedání trvalo 4 hodiny a zúčastnilo se ho kromě zastupitelů a pracovnic úřadu asi 20 obyvatel. S potěšením poznamenáváme, že i přes občasné zvýšené hlasy proběhlo jednání klidně a ve vší slušnosti a obešlo se bez invektiv.

Tolik dojmy a poznatky, jaké si z dnešního jednání mohl odnést pozorný posluchač. A zdůrazňujeme, že se nejedná ani o úplný, přesný nebo doslovný záznam všeho, co dnes zaznělo. Tajemnice místního úřadu však přítomné ujistila, že jednání se nahrávalo. Oficiální zápis z dnešního zasedání proto jistě bude přesný. A samozřejmě, pokud nás někdo upozorní na nepřesnosti v textu, rádi je opravíme.